הורים יקרים,

במסך זה תוכלו להתחיל בהגשת הבקשה להנחה.

רצוי להגיש בקשה ליותר מגוף אחד על מנת להבטיח סיכוי טוב יותר לקבלת אחת התמיכות, אך אין אפשרות לקבל תמיכה משני הגופים במקביל.

יש להגיש את הבקשה עבור כל גוף בנפרד (הטפסים שונים).

לכל שאלה או סיוע, ניתן לרשום לנו מייל: office@tmimim.co.il ונשתדל לסייע.

לחצו על ה + מטה כדי להגיש בקשת הנחה.

פרויקט מת”ן מבוצע עבור המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי במשרד החינוך. מת”ן עוסקת בהשמת תלמידים, בין היתר, לישיבות קטנות במסגרת פנימייתית מלאה. 

להורי התלמידים העומדים בקריטריונים של תוכנית זו ניתנת תמיכה משמעותית במימון עלות אחזקת התלמיד בפנימיה. תמיכה זו היא מדורגת לפי ממוצע רמת הכנסה לנפש במשפחה ובאמצעותה ניתן להגיע עד להשתתפות הורים חודשית בסך של כ-240 ש”ח בלבד לחודש. 

על מנת להכנס לתוכנית זו, יש צורך בהכנסה לנפש (הורים וילדים מתחת גיל 18) שלא תעלה על כ-1200 ש״ח (ברוטו). בנוסף לכך, אישורים להפחתת דרגא, יסייעו להגיע לדרגא נמוכה יותר.

– ככל שהדרגא תהיה נמוכה, סכום הסבסוד ממת״ן יהיה גבוה יותר.
– הדרגא וסכום השתתפות ההורים בפועל נקבעת לפי החלטת מת״ן בלבד.

בנוסף, מקבלים הזכאים: דמי כיס, השתתפות בעלות הנסיעות, ביגוד, ביטוח שיניים, תשלום להוצאות רפואיות מיוחדות ועוד.

אנו ממליצים מאוד להגיש את טפסי מת״ן במלואם ללא חוסרים על מנת להעלות את הסיכוי לקבל את הסבסוד המירבי.

הסבסוד ממת”ן הינו הסבסוד הגבוה ביותר הניתן כיום לתלמידים בישיבות קטנות.

על מנת להקל על הליך בקשת ההנחה, רצוי וחשוב להכין מראש את כל הטפסים הנדרשים במכתב המצורף ממת״ן – לחצו כאן להורדה.

הזכאים להיכלל בפרויקט “המחלקה למוסודת ציבור” ע”י משרד הרווחה, הן משפחות שלא עוברות את סף ההכנסות הנקבע ע”י “מוסדות ציבור”. חישוב ההכנסה הוא לפי השכר ברוטו בניכוי תשלומי חובה, כגון מס הכנסה וביטוח לאומי + סכום קצבת ילדים והכנסות שונות בשווה או נמוך מסכום הזכאות לקבלת ההשתתפות מ”מוסדות ציבור”.

טבלה עם פירוט “סף ההכנסה” לזכאות לשנת תשפ״ג לחצו כאן.

לצורך הגשת הבקשה, יש לצרף את המסמכים הרלונטיים, אנו ממליצים להיערך עם המסמכים בטרם תחילת הגשת הבקשה:

  • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח עדכני (במקרה שאחד הילדים אינו מופיע בספח – יש לצרף תעודת לידה).
  • אישור רפואי חתום ע”י רופא המעיד על מצבו הבריאותי התקין של הת’ המאפשר לו לשהות בתנאי פנימיה.

בנוסף יש לצרף, צילום תלושי שכר / גימלה / קיצבה / אישור לימודים לפי הקרטריונים הבאים:

  • הורים שכירים – צילום תלושי שכר של חודש אחד החל מחודש מרץ ואילך לשנת 2022, תלושים קודמים לא יתקבלו.
  • הורה עצמאי (בעל עסק) –  יצרף דו”ח שומה לשנת 2021. אם אין דו”ח שומה לשנת 2021, יצורף דו”ח לשנת 2020. – יש לצרף דו״ח מלא, הכולל בד״כ לפחות 3 עמודים.

  • עצמאי/ת חדש/ה – אשר פתח עסק בשנת 2022, וכן עצמאי שפתח עסק בשנת 2021 וטרם הגיש דו״ח למס הכנסה עבור שנת 2021, יצרף הצהרת רו״ח/יועץ מס. – להורדת טופס לחצו כאן.

  • עצמאי שהוא גם שכיר – עליו להביא גם תלוש שכר כנ”ל.
  • הורים המקבלים קיצבה – אישור על קבלת דמי אבטלה או קבלת גימלה / קיצבה אחרת (קיצבת שארים, קיצבת נכות, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה וכיו”ב) שבו מפורט סכום הקיצבה וכן גובה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, על חודשים מרץ ואילך לשנת 2022 בלבד.
  • הורה שאינו עובד – יצרף אישור על אי-עבודה מהביטוח הלאומי, שהופק החל מתאריך 01.03.2022 ואילך בלבד.
  • הורים לומדים – אבות הלומדים בכולל מתבקשים לשלוח אישור לימודים מטעם הכולל, ע”ג טופס הניתן להורדה כאן. תלמידי כולל הזכאים להבטחת הכנסה ממשרד הדתות מתבקש לשלוח אישור מאחד החודשים מחודש 3/2022 ואילך.